Tietoa Tuikkulan yksiköistä yhteistyö­kumppaneille

Tuikkulan lastensuojeluyksiköt Välke ja Hopeatähti sijaitsevat Kokkolassa, hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Yksikkömme ovat hyvin kodinomaisia, perustason lastensuojeluyksiköitä. Yksiköissä työskentelee moniammatillinen henkilökunta, jonka erityisenä vahvuutena on molemmissa yksiköissä neuropsykiatrinen valmennus.

Yksiköiden toiminnan keskiössä on lapsen ja nuoren kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Kasvatuksessa ja huolenpidossa huomioidaan kunkin lapsen ikä sekä yksilölliset tarpeet ja mieltymykset. Työn toteuttamista ohjaavat lapsen, hänen vanhempiensa ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa yhdessä laaditut tavoitteet. Välke ja Hopeatähti ottavat vastaan kiireellisesti sijoitettuja, huostaanotettuja ja avohuollon tukitoimena sijoitettuja lapsia. Yksiköissä tarjotaan lapsille ja nuorille turvallinen kasvuympäristö rauhallisessa miljöössä.

Välkkeessä ja Hopeätähdessä on ITE-menetelmän mukaiset Laatukäsikirjat. Laatukäsikirjojen lisäksi yksiköissä on valtakunnallisiin sijaishuollon laatukriteereihin perustuvat laadunhallinnan oppaat. Sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelma toimii molemmissa yksiköissä osana laaduntarkkailua. Välkkeeseen on virallisen omavalvontasuunnitelman lisäksi laadittu Nuorten oma omavalvontasuunnitelma sosionomiopinnäytetyönä vuonna 2021. Tämän suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet Välkkeen asiakkaat.

Välkkeessä ja Hopeätähdessä laaditaan kaikille asukkaille yksikön johtajan ja omaohjaajan toimesta Hoito- ja kasvatussuunnitelmat, jotka perustuvat sijoituksen alussa laadittuihin tavoitteisiin. Jokaiselle asukkaalle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka perehtyvät omaohjattavansa asioihin muita ohjaajia tarkemmin. Omaohjaaja työskentelee lapsen ja nuoren kanssa hyvän vuorovaikutussuhteen luomiseksi, jotta luottamuksen synnyttyä, työskentelyn kautta on mahdollista kulkea kohti yksilöllisiä tavoitteita.

Omaohjaaja kirjoittaa joka kuukausi omaohjattavastaan kuukausikoosteen, joka lähetetään lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle ja lapsen vanhemmille. Kuukausikoosteet käydään läpi lapsen kanssa ennen kuin ne lähetetään ja tässä yhteydessä myös lapsella on mahdollista lisätä kuukausikoosteeseensa omia näkemyksiään.

Lastensuojeluyksikkö Hopeatähdessä on yksikön pihapiirissä myös itsenäistyville nuorille suunnattu Aikalisä yksikkö, johon nuori voi muuttaa kaksi kuukautta ennen täysi-ikäistymistään harjoittelemaan itsenäisempää elämää tuttujen aikuisten ohjauksessa. Aikalisässä nuori voi asua enimmillään puoli vuotta varsinaisen sijoituksen päätyttyä. Etuna Aikalisässä asumisessa on se, että nuorella on riittävästi aikaa harjoitella itsenäisessä elämässä vaadittavia taitoja, saada tarvittavat etuudet haettua ja etsiä rauhassa hänelle sopivaa asuntoa. Aikalisä on suunnattu pääsääntöisesti Hopeatähdestä itsenäistyville nuorille.