Työmenetelmät ja arvot

Tuikkulan keskeiset arvot

Kunnioittava kohtaaminen

Sekä lapset että vanhemmat kohdataan kunnioittavasti. Käytännössä se tarkoittaa ystävällistä, avointa ja rehellistä vuorovaikutusta sekä ymmärtävää suhtautumista tilanteen herättämiä ajatuksia ja tunteita kohtaan. Meille kunnioittava kohtaaminen on myös hyvän huomaamista; jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää sekä jotain, joka toimii voimavarana.

Lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys

Jokainen lapsi ja hänen perheensä nähdään yksilöllisesti. Jokaisen osallisen tavoitteet nostetaan osaksi hoitoa ja kasvatusta ja pyritään etsimään arkeen toimivia ratkaisuja juuri kyseessä olevan perheen tueksi. Lapsen etu on ensisijaisen tärkeää meille.

 

Kasvatuskumppanuus

Tuemme lasten ja heidän biologisten vanhempiensa suhdetta ja kohtaamme biologiset vanhemmat tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Joskus muuttuvat elämäntilanteet yllättävät, minkä tahansa perheen ja sijaishuollon tarve voi syntyä todella nopeasti ja tilanteet voivat olla monimutkaisia. Me emme etsi syyllisiä, vaan autamme.

 

Yhteisöllisyys

Muodostamme toimivan yhteisön tai perheen, jossa elämme normaalia arkea. Opetamme lapsille ja nuorille toisten elämässä mukana olemista, toisten huomioimista ja lähimmäisenrakkautta. Jokaista rohkaistaan olemaan oma itsensä ja jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.

 

Omatoimisuuden edistäminen

Autamme ja kannustamme lapsia ja nuoria toimimaan itsenäisesti, jokaisen ikä- ja kehitystaso huomioiden. Tällä tavoin lapselle mahdollistuu kokemus omasta pystyvyydestä ja toimijuudesta.

 

Vahva aikuinen = rajoja, tukea ja turvallisuutta

Asetamme lapsille ja nuorille selkeät rajat ja välitämme heistä aidosti. Lapsen hyvinvointi on toimintamme lähtökohta! Tätä hyvinvointia tuemme riitävän levon, terveellisen ruoan, säännöllisen arjen sekä mielekkään tekemisen kautta. Osoitamme, että olemme luottamuksen arvoisia, mutta myös erehtyväisiä ja inhimillisiä.  Anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen taidot ovat tärkeitä oppia elämää varten.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Koska hyvinvoivat työntekijät ovat tärkein elementti laadukkaassa sijaishuollon työssä, olemme halunneet kiinnittää erityistä huomiota siihen, että työntekijät voivat mahdollisimman hyvin. Pyrimme työvuorosuunnittelun avulla mahdollistamaan työntekijöille riittävästi palauttavaa vapaa-aikaa ja huomioimme työvuorosuunnittelussa työntekijöiden vapaatoiveet. Tuikkulassa tehdään vuosittain työhyvinvointikyselyt, minkä lisäksi meillä on säännöllinen ryhmätyönohjaus. Laajan työterveyshuollon avulla haluamme pitää huolta työntekijöidemme terveydestä. Henkilökunnalle järjestetään myös säännöllisesti hierontaa sekä virkistyspäiviä. Kuukausittaiset työpaikkapalaverit tukevat työn selkeyttämisen kautta työhyvinvointia ja osaavat esimiehet ovat työntekijöiden tukena tarvittaessa myös oman työaikansa ulkopuolella. Työhyvinvoinnin kannalta on myös tärkeää, että työntekijä kokee omaavansa sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän kykenee hoitamaan työnsä mahdollisimman hyvin. Tästä syystä järjestämme työntekijöille maksuttomia lisäkoulutuksia ja tuemme omaehtoista koulutusta  esimerkiksi työvuorojärjestelyiden avulla.